Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Steunpunt Onderwijs Noord.

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Onze medewerkers doen hun uiterste best om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op de juiste manier te begeleiden om zo hen optimale kansen te bieden. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onderdeel van deze ondersteuning. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u, als verwant of als belangenbehartiger betrokken bent bij Steunpunt Onderwijs Noord, dan verwerken we persoonsgegevens van u of uw leerling of uw kind. U kunt erop vertrouwen dat wij de gegevens correct en volgens de wet behandelen en uw privacy respecteren.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Steunpunt Onderwijs Noord. Het betreft gegevens die verkregen zijn via onze website www.steunpuntonderwijsnoord.nl alsmede gegevens die wij opslaan in onze administratie.

Om inzichtelijk te maken hoe we dit doen, hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Persoonsgegevens. Alle herleidbare informatie over een persoon wordt gerekend tot de persoonsgegevens, voorbeelden hiervan zijn de combinatie van naam met geboortedatum, contactgegevens, foto’s, camerabeelden. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld medische gegevens.

Verwerken. We verwerken gegevens om de leerling de ondersteuning te kunnen bieden die het nodig heeft, de bijbehorende administratie te voeren en om het werk te organiseren. We verwerken alle informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toestemming. Sommige gegevens, zoals foto’s en video’s, mogen wij alleen vastleggen met uw toestemming. U geeft uw schriftelijke toestemming hiervoor tijdens de aanvraag voor een onderwijs ondersteuningsarrangement. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Veiligheid en bescherming. Wij zorgen ervoor dat de gegevens van de leerling en of kind goed beschermd worden en dat derden niet bij deze gegevens kunnen komen. De gegevens worden zolang het arrangement loopt bewaard en daarna zolang de wet ons daartoe verplicht. Vervolgens verwijderen we de gegevens.

Toegankelijkheid Alleen medewerkers die betrokken zijn bij het arrangement kunnen bij de gegevens. Alle medewerkers houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

Gegevens delen U kunt zelf bepalen wie informatie mag ontvangen over uw leerling en of kind. Wij zullen dan ook geen informatie over uw leerling en of kind verstrekken aan derden zonder uw toestemming

Uw rechten U hebt het recht om de leerling en of kind gegevens van uw leerlingen of kind in te zien en te ontvangen. Als de gegevens niet kloppen, kunt u ze laten corrigeren of laten verwijderen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om hier (volledig) aan te voldoen, bijvoorbeeld als daardoor de privacy van een ander persoon in het geding komt. De rechten die u heeft ten aanzien van het dossier zijn:

• Recht op inzage in de leerling en of kind gegevens;

• Recht op het verbeteren van leerling en of kind gegevens, het aanvullen, verwijderen of afschermen;

• Recht op het laten vernietigen van het dossier, indien volgens wet is toegestaan;

• Recht op bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens van uw leerling en of kind;

• Recht op beperking van de verwerking;

Klachten Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met ons via info@steunpuntonderwijsnoord.nl Mocht u er desondanks toch samen met ons niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies Deze website maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Beveiliging. Steunpunt Onderwijs Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@steunpuntonderwijsnoord.nl

Wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

Contactgegevens

Steunpunt Onderwijs Noord
Grote Kerkstraat 4
8601 ED Sneek
Tel: 0515 – 700264

info@steunpuntonderwijsnoord.nl