Passend Onderwijs kunnen we alleen realiseren in sterk samenwerkingsverband

Partners

Passend Onderwijs kunnen we alleen realiseren in sterk samenwerkingsverband. Bij Steunpunt Onderwijs Noord hebben we daarom een breed scala aan samenwerkende partners om ons heen verzameld van wie we weten dat ze deskundig zijn en die over een expertise beschikken die we zelf niet in huis hebben.

Wij willen namelijk iedere hulpvraag kunnen behandelen en om te vermijden dat scholen en leerkrachten van het kastje naar de muur worden gestuurd, verwijzen we actief naar betrouwbare partners buiten onze organisatie. In veel gevallen lichten we deze partners op voorhand in, zodat er een directe verbinding is inclusief contactgegevens.

Effectief Onderwijs 

Effectief Onderwijs verzorgt onderwijskundige ondersteuning voor regulier en vooral specialistisch onderwijs. De teamleden zijn allen (senior)experts met achtergronden en ervaring in het specialistisch onderwijs en leiden veel grote en kleine projecten in heel Nederland. Denk aan teamscholing, begeleiding van (directie)teams en professionals, coaching, interim-specialisten, ontwikkeling van beleid, onderzoek en de projectleiding van bovenschoolse initiatieven en ontwikkelingen. 

Noordelijk Onderwijsgilde (NOG) 

Het Noordelijk Onderwijsgilde is een opleidingsinstituut dat jaarlijks dertig tot vijftig modules en masterclasses organiseert voor regulier en specialistisch onderwijs. Van modules over de werking van de hersenen en onderzoek naar drukke en dwarse kinderen, tot hele praktische modules voor leerkrachten en assistenten. Het NOG kenmerkt zich door een hoge onderwijskwaliteit te combineren met een praktijkgericht karakter. 

Wille  

Wille biedt vrije tijdsbesteding aan kinderen en jongeren van vier tot drieëntwintig jaar met een verstandelijke beperking of een speciale ondersteuningsbehoefte. Zij leren hier met veel plezier om samen met leeftijdsgenoten hun vrije tijd in te vullen. Dankzij de begeleiding die ze krijgen bij de ontwikkeling van hun sociale en praktische vaardigheden, wordt hun zelfredzaamheid bevorderd.

Vonk!  

Vonk! is een leer-werkbedrijf in Sneek dat jongeren uit het vso, pro en mbo de kans geeft om te groeien naar passende arbeid. Door gericht te werken aan arbeidsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, worden jongeren stapsgewijs ingewijd in het bedrijfsleven of arbeidsmatige dagbesteding. 

SO Fryslân 

SO Fryslân is een stichting met scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wanneer leerlingen in het regulier onderwijs beter af lijken te zijn op het speciaal onderwijs, proberen wij deze overstap te begeleiden. We hebben daarom goed contact met de scholen van SO Fryslân. 

LECSO 

Het Landelijk Expertise Centrum Specialistisch Onderwijs is de organisatie die de belangen van specialistisch onderwijs vertegenwoordigd. Niet alleen speciale scholen hebben baat bij de ondersteuning van LECSO, ook reguliere scholen die passend onderwijs willen realiseren, kunnen bij LECSO om ondersteuning vragen. 

Revalidatie Friesland 

Het team van Steunpunt Onderwijs Noord overlegt regelmatig met de behandelaars van Revalidatie Friesland. Wanneer een kind bij Revalidatie Friesland in behandeling is en de ouders er toestemming voor geven, hebben we korte lijnen met de behandelaars van het kind. Zo zorgen we dat men bij de revalidatie weet wat er op school speelt, geven we de school door wat er bij de revalidatie gebeurt en hoeven de ouders niet steeds de tussenpersoon te zijn.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Is een kind tijdelijk te ziek om naar school te gaan? Dan is de school nog steeds verplicht om voor onderwijs te zorgen. In dit geval kan de school een beroep doen op de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van OZL Noord. Deze organisatie biedt begeleiding op maat voor zieke leerlingen die, thuis of in het ziekenhuis, een medische behandeling ondergaan. Als Steunpunt Onderwijs Noord overleggen we met OZL Noord hoe de leerling na verloop van tijd weer terug kan naar school en wat ervoor nodig is om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland 

Om alle basisschoolleerlingen in Friesland passend onderwijs te bieden, werken alle scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in Friesland samen in het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Friesland. ‘Alle kinderen succesvol naar school’, is het uitgangspunt van dit samenwerkingsverband.

SWV Fultura 

Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Dat is de visie van SWV Fultura, een samenwerkingsverband tussen negen scholen in het primair- en voortgezet onderwijs in 

Zuid-West Friesland. Fultura streeft naar een dekkend aanbod van passende onderwijs voor alle leerlingen in de regio, zo dicht mogelijk bij hun thuis. SWV Fultura is een samenwerkingsverband dat er op gericht is om voor de deelnemende scholen Passend Onderwijs te realiseren op het gebied van de integrale leerlingenzorg. In dit samenwerkingsverband werken het regulier en speciaal onderwijs samen.

Samenwerkingsverband VO Noord 

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO2101) is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs in Noord-Friesland. Hier zijn zestien schoolbesturen bij aangesloten in negen gemeenten. Ook met dit samenwerkingsverband werkt Steunpunt Onderwijs Noord geregeld samen, om samen het onderwijs voor alle leerlingen zo passend mogelijk te maken.

Samenwerkingsverband ZO Friesland 

Ook voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in Zuidoost-Friesland is een samenwerkingsverband opgericht. Dit bestaat uit zestien schoolbesturen met circa vijfendertig verschillende schoollocaties. Het doel van dit samenwerkingsverband is om passend onderwijs met elkaar goed vorm te geven.

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Lavendelheide 6a, 9202 PD Drachten