JUF, KIJK EENS WAT IK KAN …….

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs nu een zorgplicht hebben. Een grote verandering voor leerkrachten, voor leerlingen en voor ouders. Kortom, voor iedereen die met primair en voortgezet onderwijs te maken heeft.Passend Onderwijs

Passend Onderwijs gaat uit van het recht van elke leerling op goed onderwijs. De uitdaging voor leerkrachten ligt in het zoeken naar de balans tussen het lesgeven aan een groep en het individuele kind. Lesgeven aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs vraagt speciale aandacht, kennis en extra inzet.

Steunpunt

Bij plaatsing van deze kinderen in het reguliere onderwijs bieden deskundigen vanuit het speciaal onderwijs ondersteuning aan leerkrachten. Tot 1 augustus 2014 werd deze ondersteuning vanuit het Regionaal Expertisecentrum Fryslân georganiseerd. Vanaf 1 augustus heeft SO Fryslân deze professionele krachten gebundeld in het Steunpunt Onderwijs Noord, kortweg Steunpunt.

Wij, de consulenten van `Steunpunt`, willen u graag van dienst zijn bij de begeleiding van:

  •  Zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML)
  •  Leerlingen met een lichamelijke beperking (LG)
  •  Meervoudig beperkte leerlingen (MG)
  •  Langdurig zieke leerlingen (LZK)


Daarnaast hebben wij expertise op het gebied van autisme en epilepsie vanuit de praktijk van onze SO scholen.

Wij blijven intensief samenwerken met Revalidatie Friesland, Educatieve Voorzieningen vanuit academische ziekenhuizen, consulenten OZL, medewerkers cluster 1 en 2, andere zorgverleners en behandelaars.

Wij werken vraaggestuurd en oplossingsgericht.

Klik HIER om een arrangement aan te vragen
Let op: de bevestiging van uw aanvraag kan in uw spam-mail terecht komen. Houdt u daar a.u.b. rekening mee ….


Contact

Steunpunt Onderwijs Noord
Grote Kerkstraat 4 | 8601 ED Sneek

T:     0515 700264
E:     info@steunpuntonderwijsnoord.nl 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Klik hier om kennis te maken met onze consulenten.

Sociale media

Twitter icoon     Facebook     flipboard-logo-featured

 

DISCLAIMER


MAG IK OOK MEEDOEN?


Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig dan de basiszorg kan bieden. Zij vragen een specifieke ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke beperking hebben, langdurig ziek zijn of ernstige leerproblemen hebben. Samen met Steunpunt kunnen de leerkrachten deze leerlingen verder helpen. Zo maken we het onderwijs passend. Steunpunt heeft expertise op het gebied van:


LANGDURIG ZIEK ZIJN

Niemand wil het. Toch gebeurt het. Kinderen die langere tijd (ernstig) ziek zijn. Voor alle betrokkenen een ingrijpende situatie die veel vraagt. Van het kind zelf. Van de ouders. Van de familie. Maar ook van de school. Steunpunt heeft expertise op het gebied van:

ERNSTIGE LEERPROBLEMEN

Moeite met leren kan tal van oorzaken hebben. Soms zijn deze makkelijk te achterhalen. Soms duurt het een poos voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Zeker bij een meervoudige problematiek: juist hier ligt onze expertise. Veel voorkomende oorzaken zijn:

LICHAMELIJKE BEPERKING

Een lichamelijke beperking kan effect hebben op het leren. Het is belangrijk dat de omgeving hierover voldoende kennis heeft: wat het betekent en hoe je hiermee omgaat. Er is immers veel mogelijk met aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen. Veel voorkomende beperkingen zijn:

Daarnaast kunnen wij ook van dienst zijn bij vragen ten aanzien van:

werkhouding, aandacht en concentratie                                                  • sociaal-emotionele ontwikkeling
fijne motoriek en schrijven                                                                         • bewegingsonderwijs en sport
zithouding, mobiliteit en toegankelijkheid van de school
medisch handelen
co-teaching
beeldbegeleiding
beperkte belastbaarheid en geoorloofd verzuim


MEESTER …. MIJN HAND DOET HET VANDAAG NIET


Expertise

Steunpunt biedt diverse vraaggestuurde en oplossingsgerichte arrangementen.

Klik HIER om een arrangement aan te vragen


De arrangementen

Consultatie & observatie Licht arrangement Medium arrangement Intensief arrangement Intensief plus arrangement
Directe feedback bij urgente ondersteuningsvragen Schrijfproblemen
Advies meubilair
Advies bewegings-onderwijs
Leerproblematiek gerelateerd aan ziekte/beperking Ondersteuning doelgroepen:ZML, LG,MG en LZK Advies bij overstap leerling
 5 uren  15 uren  30 uren  50 uren  Op maat

Klik hier om een arrangement aan te vragen.

Naast arrangementen kan Steunpunt Onderwijs Noord u ook helpen bij vragen over werkhouding, aandacht en concentratie,
fijne motoriek en schrijven, zithouding, mobiliteit en toegankelijkheid van de school, medisch handelen op schoolco-teaching, beeldbegeleiding, sociaal-emotionele ontwikkeling en bewegingsonderwijs.
KIJK …. EEN MOOIE  EIGEN ONTWIKKELING

Steunpunt wil graag haar expertise met u delen, waardoor u uw leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte optimaal kunt begeleiden. Wij bieden onze kennis en ervaring aan in de vorm van scholingen, trainingen, workshops, diensten en speciale producten. Ons scholingsaanbod is bedoeld voor leerkrachten en begeleiders,  zowel individueel als in teamverband.


Cursussen voor leerlingen
Producten
  • Fijne motoriekkist
  • Lespakket sociale vaardigheden
  • Psychologisch onderzoek

Klik hier om een product te bestellen of om u in te schrijven voor een workshop of cursus.

Workshop agenda

JUF …. WACHT, IK KAN NIET ZO SNEL

Door de invoering van de Wet passend onderwijs verandert er veel voor iedereen die bij het onderwijs is betrokken.
Dat zal best even wennen zijn. Vragen opleveren. Daarom houdt Steunpunt u graag op de hoogte van actuele zaken.
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op.


Steunpunt IT-tip
Steunpunt kan u ook helpen uw IT-middelen adequaat in te zetten ten behoeve van uw leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Maandelijks geeft Steunpunt informatie en inspiratie om mee aan de slag te gaan. Bewaar deze link

Om te lezen
Nieuwsbrief Re-Fit: 160620 Nieuwsbrief Re-Fit juni 2016
Factsheet: Factsheet-Alle-leerlingen-een-plek

Om te kijken
Onderwijs vanuit autisme bekeken
https://www.youtube.com/watch?v=V-Dp1nxH5xc&feature=youtu.be
Animatie over Passend Onderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=EzVQDGDUP-Y
Structuur op school
https://www.youtube.com/watch?v=7G_q3s0xN2M
Passend Onderwijs en Jeugdzorg
https://www.youtube.com/watch?v=wE818OWtLPU